Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

 
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe Zmluvy alebo súvisiacich so Zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik Zmluvy, a vrátane sporov medzi zmluvnými stranami o určení, či tu právo alebo právny vzťah je alebo nie je, predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní stálemu rozhodcovskému súdu CADRE- Centre for Arbitration and Dispute Resolution in Europe so sídlom Zelená 2, 811 01 Bratislava, Slovenská republika. Rozhodcovské konanie bude vedené podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu, a to jedným rozhodcom ustanoveným podľa vnútorných predpisov Stáleho rozhodcovského súdu (vnútorné predpisy publikované na oficiálnej stránke www.centre-adr- europe.com). Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému stálym rozhodcovským súdom v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné. Miestom rozhodcovského konania je Bratislava, Slovenská republika.