Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

Príloha č. 1

K Rokovaciemu poriadku stáleho rozhodcovského súdu CADRE - Centre for Arbitration and Dispute Resolution in Europe zriadeného zriaďovateľom - Slovenská rugbyová únia, so sídlom Hrobákova 1, 851 02 Bratislava – Petržalka, Slovenská republika, IČO: 30 851 45, ako zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu CADRE - Centre for Arbitration and Dispute Resolution in Europe

 

PRAVIDLÁ O TROVÁCH ROZHODCOVSKÉHO KONANIA


§ 1

Druhy trov konania, ich platenie a náhrada

 1. Trovami rozhodcovského konania sú najmä:
  - poplatok za rozhodcovské konanie pred Rozhodcovským súdom (ďalej len „poplatok“),
  - vlastné trovy účastníkov rozhodcovského konania a ich právnych zástupcov, (ďalej len „vlastné trovy“)
  - odmena znalca, odmena tlmočníka
  - správne náklady Rozhodcovského súdu,
  - osobitné náklady Rozhodcovského súdu.
 2. Každý účastník rozhodcovského konania si sám platí hotové výdavky, ktoré mu v priebehu rozhodcovského konania vznikli, ako aj výdavky jeho zástupcu, ak rozhodcovský súd neurčí inak.
 3. Pokiaľ ide o trovy právneho zastúpenia účastníkov v konaní pred rozhodcovským súdom, voči neúspešnému účastníkovi sa úspešnému účastníkovi priznáva náhrada trov právneho zastúpenia, a to v rozsahu tarifnej odmeny určenej vyhláškou MS SR č. 655/2004 Z. z., vrátane možnosti jej zvýšenia.
 4. Správne výdavky rozhodcovského súdu nie sú súčasťou súdneho poplatku. Sú to výdavky rozhodcovského súdu súvisiace s rozhodovaním vo veci, najmä telekomunikačné a administratívne náklady, poštovné, náklady na doručovanie, správne poplatky, cestovné náhrady rozhodcov, náklady ústneho pojednávania, náklady na opatrovníka, náklady na tlmočníka, znalca a náklady vykonania dôkazov.
 5. Správne výdavky na telekomunikačné náklady, administratívne náklady a doručovanie, správne výdavky spojené s ústnym pojednávaním a s ustanovením opatrovníka môže rozhodcovský súd určiť aj paušálnou sumou.
 6. Ak nie sú správne výdavky hradené z preddavku, rozhodcovský súd ich znáša počas konania sám. Po skončení konania má rozhodcovský súd nárok na ich náhradu podľa meritórneho rozhodnutia, spravidla od účastníka, ktorý je zaviazaný na náhradu trov konania. Rozhodcovský súd je oprávnený vymáhať správne výdavky od povinného účastníka na základe právoplatného rozhodcovského rozsudku exekučne, a to zriaďovateľ vo vlastnom mene a na vlastný účet.
 7. O správnych výdavkoch, ich výške a povinnosti na ich náhradu sa s konečnou platnosťou rozhoduje v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.
 8. Náhradu trov konania spravidla platí účastník, ktorý v spore neuspel. V prípade čiastočného úspechu sa náhrada trov konania spravidla delí podľa miery úspechu. V odôvodnených prípadoch môže rozhodcovský súd rozhodnúť o náhrade trov konania inak ako podľa úspechu vo veci. Strany môžu náhradu trov dohodou určiť odchylne; nesmie tým však byť dotknutá výška súdneho poplatku a správnych výdavkov, na ktoré má rozhodcovský súd podľa tohto článku nárok.
 9. Rozhodcovský súd môže ktoréhokoľvek účastníka požiadať o poskytnutie preddavku na správne výdavky. Nezaplatenie preddavku v určenej lehote je dôvodom na zastavenie konania.
 10. Poplatok za rozhodcovské konanie /súdny poplatok/ a správne výdavky Rozhodcovského súdu a ich náhrady sa zaokrúhľujú na celé euro nahor.
 11. Pokiaľ dôjde k zastaveniu rozhodcovského konania alebo k odmietnutiu žaloby pre nezaplatenie poplatku alebo jeho časti, zaplatený poplatok alebo jeho časť sa nevracia. Ak do zastavenia rozhodcovského konania vznikla povinnosť zaplatiť poplatok za rozhodcovské konanie, zastavením rozhodcovského konania táto povinnosť zaniká.

 

§ 2

Platenie poplatkov, vrátenie poplatkov

 1. Poplatky za rozhodcovské konanie sa vyberajú podľa Sadzobníka poplatkov za rozhodcovské konanie alebo za jednotlivé úkony uskutočnené v priebehu rozhodcovského konania, ak sa vykonávajú na návrh (najmä žaloba, vzájomná žaloba, zmena žaloby, námietky, odročenie pojednávania).
 2. Poplatníkom je navrhovateľ úkonu, pokiaľ Rokovací poriadok rozhodcovského súdu nestanovuje, že poplatok platia všetci účastníci rozhodcovského konania spoločne a nerozdielne.
 3. Povinnosť zaplatiť poplatok vzniká dňom vykonania úkonu, ktorým je podľa Sadzobníka poplatkov spoplatnený.
 4. Poplatky sú splatné v lehote stanovenej Rokovacím poriadkom rozhodcovského súdu, inak v lehote určenej v rozhodnutí Rozhodcovského súdu. Rozhodcovský súd nie je povinný vyzývať účastníka rozhodcovského konania, ktorému vznikla povinnosť zaplatiť poplatok, na zaplatenie poplatku, príp. na doplatenie nezaplatenej časti poplatku; to neplatí v prípade poplatku za rozhodcovské konanie alebo poplatku za zmenu alebo doplnenie žaloby, ktoré neboli zaplatené, alebo boli zaplatené v menšej výške, než v akej vznikla povinnosť na ich zaplatenie.
 5. Poplatky uvedené v Sadzobníku poplatkov sa uhrádzajú v mene euro. V prípade, ak je predmet rozhodcovského konania určený v inej mene než euro, poplatok sa prepočíta podľa kurzu Národnej banky Slovenska ku dňu vzniku poplatkovej povinnosti.
 6. Poplatky uvedené v Sadzobníku poplatkov Rozhodcovského súdu nezahŕňajú daň z pridanej hodnoty. K rozhodcovským poplatkom podľa tohto sadzobníka sa účtuje aj príslušná daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov v prípade povinnej registrácie zriaďovateľa pre daň z pridanej hodnoty.
 7. Následkom nezaplatenia poplatku je nevykonanie požadovaného úkonu, resp. neuskutočnenie konania alebo odmietnutie žaloby.
 8. Poplatok sa vráti, ak ho zaplatil ten, kto nebol povinný ho platiť. Ak niekto zaplatil vyšší poplatok, ako mal zaplatiť, preplatok sa vráti.
 9. V prípade, ak po zaplatení poplatku za podanie návrhu na začatie rozhodcovského konania rozhodcovský súd rozhodne, že nemá právomoc rozhodnúť spor, vráti sa 90% zo zaplateného poplatku za podanie návrhu na začatie rozhodcovského konania. V prípade, ak počas rozhodcovského konania sporové strany uzatvoria zmier, vráti sa 50% poplatku za podanie návrhu na začatie rozhodcovského konania. V prípade, ak navrhovateľ vezme celý návrh späť, zaplatený poplatok sa nevracia.
 10. V prípadoch osobitného zreteľa môže Predsedníctvo aj bez žiadosti poplatníka rozhodnúť, že sa zaplatený poplatok vráti. Žiadosť o vrátenie poplatku nepodlieha poplatkovej povinnosti.
 11. V prípade, ak sa vyhovie námietke nedostatku právomoci Rozhodcovského súdu, tak sa poplatok za túto námietku účastníkovi vráti v plnej výške.

 

§ 3

Účinnosť

 1. Tieto Pravidlá o trovách rozhodcovského konania sú súčasťou Rokovacieho poriadku.
 2. Tieto Pravidlá o trovách rozhodcovského konania nadobúdajú platnosť dňom zverejnenia v Obchodnom vestníku a účinnosť 15 dňom po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku.