Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

Príloha č. 2

K Rokovaciemu poriadku stáleho rozhodcovského súdu CADRE - Centre for Arbitration and Dispute Resolution in Europe zriadeného zriaďovateľom - Slovenská rugbyová únia, so sídlom Hrobákova 1, 851 02 Bratislava – Petržalka, Slovenská republika, IČO: 30 851 45, ako zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu CADRE - Centre for Arbitration and Dispute Resolution in Europe

 

Sadzobník poplatkov za rozhodcovské konanie

1.

Poplatok za rozhodcovské konanie a správne výdavky

 1. Poplatok sa vypočítava z hodnoty predmetu rozhodcovského konania.
 2. Základná sadzba poplatku za žalobu ako návrh na rozhodcovské konanie pred jediným rozhodcom je 4% z hodnoty sporu, minimálne však 170,-EUR, maximálne 100.000,- EUR.
 3. Základná sadzba poplatku za návrh na rozhodcovské konanie pred senátom je 4% z hodnoty sporu, minimálne však 1.000,- EUR, maximálne 100.000,- EUR.
 4. V prípadoch, ak je predmetom rozhodcovského konania zmluvná pokuta, ktorá nie je určená pevnou sumou, ale je opakujúcim sa plnením na neurčitý čas, za hodnotu predmetu sporu sa považuje cena ročného plnenia zo zmluvnej pokuty.
 5. V prípadoch, ak je predmetom rozhodcovského konania spor o určenie, či tu právo alebo právny vzťah je alebo nie je, sa za hodnotu predmetu rozhodcovského konania považuje hodnota práva alebo právneho vzťahu, o ktoré v spore ide.
 6. V prípadoch, ak nie je možné určiť hodnotu predmetu sporu alebo určenie hodnoty predmetu sporu by bolo možné zistiť len s nepomernými ťažkosťami, je poplatok za rozhodcovské konanie pred jediným rozhodcom vo výške 1.000,- EUR a pred senátom vo výške 3.000,- EUR.
 7. V rozhodcovskom konaní, v ktorom sa zúčastnia viac ako dvaja účastníci rozhodcovského konania, sa poplatok za rozhodcovské konanie sa zvyšuje o 20 % z poplatku za návrh na rozhodcovské konanie podľa bodu 1. až 6. tohto Sadzobníka poplatkov za každého ďalšieho účastníka rozhodcovského konania.
 8. Poplatok za vzájomnú žalobu, za návrh na pripustenie vedľajšieho účastníka, za zmierovacie konanie sa platí obdobne podľa ustanovení bodu 1. až 7. tohto Sadzobníka poplatkov.
 9. Poplatok za návrh na vydanie predbežného opatrenia je vo výške 500,- EUR.
 10. Poplatok za podanie námietky zaujatosti rozhodcu alebo námietky nedostatku právomoci rozhodcovského súdu, vrátane námietok týkajúcich sa existencie alebo platnosti rozhodcovskej zmluvy, je vo výške 350,- EUR.
 11. Poplatok za výklad rozhodcovského rozsudku sa platí vo výške 1/5-iny poplatku stanoveného v Sadzobníku poplatkov za rozhodcovské konanie, najmenej však vo výške 650,- EUR.
 12. Poplatok za vyhotovenie odpisu alebo fotokópie zo súdneho spisu je 1,50 EUR za každú aj začatú stranu. Poplatok za vyhotovenie fotokópie podania alebo jeho prílohy alebo rozhodnutia súdu zo súdneho spisu je 1,50 EUR za každú aj začatú stranu.

2.

Správne výdavky

 1. Správne výdavky na telekomunikačné náklady, administratívne náklady a doručovanie, správne výdavky spojené s ústnym pojednávaním a s ustanovením opatrovníka môže rozhodcovský súd určiť aj paušálnou sumou. Paušálna suma správnych výdavkov je stanovená nasledovne:
  a) správne výdavky na doručovanie písomností – paušálna suma 20,- EUR za jednu zásielku rozhodcovského súdu odoslanú účastníkovi;
  b) správne výdavky súvisiace s ústnym pojednávaním – paušálna suma 330,- EUR za jedno ústne pojednávanie;
  c) správne výdavky súvisiace s ustanovením opatrovníka – paušálna suma 330,- EUR za ustanovenie opatrovníka a všetky jeho úkony v jednom konaní;
  d) správne výdavky súvisiace s opakovanou výzvou alebo s opakovaným doručením tej istej písomnosti účastníkovi – paušálna suma 100,- EUR za každú opakovanú výzvu a každú opakovane doručovanú písomnosť.

3.

Účinnosť

 1. Tento Sadzobník je súčasťou Rokovacieho poriadku.
 2. Tento Sadzobník nadobúda platnosť dňom zverejnenia v Obchodnom vestníku a účinnosť 15 dňom po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku.