Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

Štatút stáleho rozhodcovského súdu

CADRE - Centre for Arbitration and Dispute Resolution in Europe

 
Občianske združenie Slovenská rugbyová únia, so sídlom Hrobákova 1, 851 02 Bratislava - Petržalka, Slovenská republika, IČO: 30 851 45, ako zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu CADRE - Centre for Arbitration and Dispute Resolution in Europe vydáva podľa § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní a v znení neskorších predpisov tento:
 
Štatút stáleho rozhodcovského súdu
CADRE - Centre for Arbitration and Dispute Resolution in Europe
 
Článok I.
Úvodné ustanovenia
 
 1. Rozhodcovský súd je stálym nezávislým rozhodcovským súdom zriadeným podľa ustanovení § 12 a nasl. zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní (ďalej len „zákon“).
 2. Názov rozhodcovského súdu je: CADRE - Centre for Arbitration and Dispute Resolution in Europe (ďalej len „Rozhodcovský súd“). Rozhodcovský súd je oprávnený používa aj skrátený názov: „CADRE“.
 3. Zriaďovateľom Rozhodcovského súdu je: Slovenská rugbyová únia, so sídlom Hrobákova 1, 851 02 Bratislava - Petržalka, Slovenská republika, IČO: 30 851 45 (ďalej len „zriaďovateľ“).
 4. Sídlom rozhodcovského súdu je: Zelená 2, 811 01 Bratislava, Slovenská republika. Rozhodcovské konanie vedené pred rozhodcovským súdom sa spravidla bude vykonávať v sídle rozhodcovského súdu, inak v mieste určenom v zmysle Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu (ďalej len „Rokovací poriadok“) alebo podľa dohody účastníkov konania.
 
Článok II.
Právomoc Rozhodcovského súdu
 
 1. Rozhodcovský súd má na základe písomnej rozhodcovskej zmluvy, ktorá môže mať formu osobitnej zmluvy alebo formu rozhodcovskej doložky k zmluve, a ktorá môže byť uzavretá aj po vzniku sporu alebo počas jeho prejednávania na rozhodcovskom súde, ak osobitný zákon neustanovuje inak (ďalej len „rozhodcovská zmluva“), právomoc rozhodovať spory vzniknuté z tuzemských a z medzinárodných obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov, ak je miesto rozhodcovského konania v Slovenskej republike
 2. Rozhodcovský súd môže rozhodovať všetky spory týkajúce sa právnych vzťahov, ohľadom ktorých možno uzatvoriť dohodu o urovnaní v zmysle § 585 Občianskeho zákonníka vrátane sporov o určení, či tu právo alebo právny vzťah je alebo nie je, okrem sporov:
  1. o vzniku, zmene alebo o zániku vlastníckeho práva a iných vecných práv k nehnuteľnostiam,
  2. o osobnom stave,
  3. súvisiacich s núteným výkonom rozhodnutí,
  4. ktoré vzniknú v priebehu konkurzného a reštrukturalizačného konania,
  5. spory medzi dodávateľom a spotrebiteľom vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré možno rozhodovať v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní podľa zákon č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Vecná pôsobnosť Rozhodcovského súdu je založená rozhodcovskou zmluvou alebo rozhodcovskou doložkou, dojednanou účastníkmi sporu a riadi sa ustanoveniami § 1 ods. 1 a § 2 a § 3 zákona.
 

Článok III.
Organizačná štruktúra
 
Organizačnú štruktúru Rozhodcovského súdu tvoria:
 1. predseda a predsedníctvo,
 2. rozhodcovia,
 3. poradcovia.
 
Článok IV.
Predseda a predsedníctvo
 
 1. Predseda a predsedníctvo sú výkonné orgány Rozhodcovského súdu.
 2. Predsedníctvo riadi činnosť Rozhodcovského súdu a vykonáva úlohy, ktoré sú mu zverené týmto Štatútom a Rokovacím poriadkom, a iné úlohy, ak nie sú zverené do právomoci iných osôb podľa tohto Štatútu alebo Rokovacieho poriadku.
 3. Predsedníctvo sa skladá z troch členov vymenovaných zriaďovateľom. Vymenovanie a odvolanie členov Predsedníctva je plne v kompetencii zriaďovateľa.
 4. Zriaďovateľ spomedzi vymenovaných členov Predsedníctva určí Predsedu a Tajomníka. Tajomník riadi kanceláriu Rozhodcovského súdu.
 5. Predseda zvoláva a vedie zasadnutia Predsedníctva a vyhotovuje záznamy z jeho rokovania. V prípade neprítomnosti zastupuje Predsedu Podpredseda Predsedníctva. Na platnosť uznášaniaschopnosti Predsedníctva sa vyžaduje účasť všetkých členov Predsedníctva na jeho zasadnutí. Predsedníctvo rozhoduje vždy väčšinou hlasov prítomných členov.
 6. Predsedníctvo riadi činnosť Rozhodcovského súdu, najmä:
  1. prerokúva, schvaľuje a kontroluje hospodárenie Rozhodcovského súdu,
  2. schvaľuje odmeňovanie rozhodcov a poradných orgánov Rozhodcovského súdu,
  3. rozhoduje o zápise rozhodcu do Zoznamu rozhodcov Rozhodcovského súdu a o vyčiarknutí rozhodcu z tohto zoznamu,
  4. rozhoduje a vykonáva činnosti podľa Rokovacieho poriadku,
  5. predkladá zriaďovateľovi návrhy na zmeny a doplnenie Rokovacieho poriadku a Štatútu,
  6. dohliada na riadny priebeh rozhodcovského konania a prešetruje sťažnosti a podnety účastníkov rozhodcovského konania.
 7. Členovia Predsedníctva môžu byť zapísaní v Zozname rozhodcov Rozhodcovského súdu (ďalej len „Zoznam rozhodcov“) a môžu vykonávať funkciu rozhodcu.

 

Článok V.
Predseda a Tajomník
 
 1. Predseda vystupuje a koná za Rozhodcovský súd navonok a riadi činnosť Rozhodcovského súdu v zmysle pokynov udelených Predsedníctvom.
 2. Predseda alebo ním poverený iný člen predsedníctva, menuje rozhodcu pre konkrétny spor, pokiaľ tento nie je výslovne určený účastníkmi sporu v rozhodcovskej zmluve alebo rozhodcovskej doložke. Pri tomto menovaní sa prihliadne najmä k odbornosti rozhodcu a jeho časovým možnostiam.
 3. Tajomník zabezpečuje činnosť Rozhodcovského súdu po stránke organizačnej a administratívnej.
 4. Tajomník organizuje činnosť Rozhodcovského súdu vo veciach, ktoré nie sú zverené Predsedníctvu, a plní úlohy, ktoré vyplývajú pre neho zo Štatútu, z Rokovacieho poriadku a z rozhodnutia Predsedníctva.
 5. Tajomník riadi a zodpovedá Predsedníctvu za riadnu činnosť kancelárie Rozhodcovského súdu.
 
Článok VI.
Rozhodcovia
 
 1. Spory rozhodujú nezávislí rozhodcovia pôsobiaci na Rozhodcovskom súde, ktorí boli ustanovení spôsobom určeným týmto Štatútom a Rokovacím poriadkom. Práva a povinnosti rozhodcov sú upravené zákonom, týmto Štatútom a Rokovacím poriadkom.
 2. Rozhodcom Rozhodcovského súdu je fyzická osoba zapísaná v Zozname rozhodcov.
 3. Rozhodcovský súd vedie a uverejňuje Zoznam rozhodcov, ktorí na ňom pôsobia. Návrh na zápis rozhodcu do tohto Zoznamu rozhodcov alebo na vyčiarknutie rozhodcu zo Zoznamu rozhodcov predkladá Predsedníctvu Predseda alebo zriaďovateľ.
 4. Rozhodcom môže byť iba fyzická osoba spôsobilá k právnym úkonom, bezúhonná, ktorá vzhľadom ku svojmu odbornému a morálnemu kreditu je zárukou korektného a profesionálneho vedenia rozhodcovského konania a rozhodovania v ňom. Rozhodca je pri výkone svojej funkcie nezávislý, nestranný a nikdy nevystupuje ako zástupca ktorejkoľvek strany.
 5. Rozhodca je povinný v sporoch rozhodovaných jedným rozhodcom konať bez zbytočného odkladu. V sporoch rozhodovaných senátom je taktiež povinný sa zúčastňovať na prejednávaní a rozhodovaní sporu, v ktorom pôsobí ako rozhodca a hlasovať o rozhodnutí v tomto spore.
 6. Rozhodcovia sa do Zoznamu rozhodcov zapisujú bez časového obmedzenia platnosti zápisu.
 7. Do Zoznamu rozhodcov sa zapisuje meno a priezvisko rozhodcu a jeho bydlisko.
 8. Do Zoznamu rozhodcov môže byť zapísaná osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa § 6 ods. 1 zákona. Osobitné podmienky podľa tohto Štatútu sú:
  1. ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo, ekonómie alebo stavebníctva.
 9. Zriaďovateľ zverejní Zoznam rozhodcov v Obchodnom vestníku. Zoznam rozhodcov vedie tajomník Rozhodcovského súdu a je verejne prístupný v sídle Rozhodcovského súdu a na webovom sídle Rozhodcovského súdu.
 10. Rozhodcovia rozhodujú ako samostatní rozhodcovia alebo v trojčlennom senáte. Pokiaľ nie je v rozhodcovskej zmluve alebo rozhodcovskej doložke uvedené inak, platí, že spor rozhoduje jeden rozhodca.
 11. Kto príjme funkciu rozhodcu, zaväzuje sa, že ju bude vykonávať nestranne a s odbornou starostlivosťou tak, aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov a aby nedochádzalo k porušovaniu ich práv a právom chránených záujmov a aby sa práva na ich úkor nezneužívali.
 12. Funkcia rozhodcu zaniká
  1. vzdaním sa funkcie rozhodcu,
  2. odvolaním z funkcie rozhodcu,
  3. rozhodnutím podľa § 9 ods. 4 zákona, ktorým sa vyhovelo námietke,
  4. pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti rozhodcu na právne úkony,
  5. smrťou rozhodcu.
 13. Ak sa rozhodca vzdá svojej funkcie, urobí všetky úkony, ktoré nepripúšťajú odklad. Rozhodca je povinný vzdať sa svojej funkcie, ak osobitný zákon nepripúšťa, aby vykonával funkciu rozhodcu.
 
Článok VII.
Poradné orgány
 
 1. Predsedníctvo môže schváliť pôsobenie poradcov ako poradný orgán pri Rozhodcovskom súde.
 2. Poradcami pri Rozhodcovskom súde môžu byť odborníci z oblastí, v ktorých Rozhodcovský súd rozhoduje a vykonáva svoju činnosť.
 
Článok VIII.
Rokovací poriadok Rozhodcovského súdu
 
 1. Rokovací poriadok Rozhodcovského súdu vydá zriaďovateľ v súlade s § 14 zákona.
 2. Zriaďovateľ môže zmeniť a doplniť Rokovací poriadok na základe návrhu Predsedníctva.
 
Článok IX.
Zachovávanie mlčanlivosti
 
 1. Členovia Predsedníctva a rozhodcovia pôsobiaci na Rozhodcovskom súde sú povinní, a to aj po skončení svojej funkcie, zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou. Túto povinnosť majú aj iné osoby, ktoré sa v rámci výkonu svojich pracovných úloh podieľajú na plnení úloh Rozhodcovského súdu.
 2. Mlčanlivosti môžu menovaných zbaviť sporové strany súhlasným písomným vyhlásením; ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov tým nie sú dotknuté.
 
Článok X.
Prechodné a záverečné ustanovenia
 
 1. Ak si účastníci rozhodcovskej zmluvy dohodli právomoc Rozhodcovského súdu, platí právna domnienka, že sa podriadili Štatútu a Rokovaciemu poriadku Rozhodcovského súdu, ktoré sú platné v čase začatia rozhodcovského konania, ako aj rozhodcovskému rozhodnutiu vydanému podľa tohto Štatútu a Rokovacieho poriadku.
 2. V zmysle § 54b zákona sa obchodná spoločnosť Komora arbitrov s.r.o., so sídlom Zelená 2, 811 01 Bratislava, IČO: 36 701 734, ako zriaďovateľ stáleho Rozhodcovského súdu Komory arbitrov stala členom záujmového združenia právnických osôb Centre for Arbitration and Dispute Resolution in Europe, so sídlom Zelená 2, 811 01 Bratislava IČO: 45744980, ktoré následne od 21.12.2016 zaniklo a právnym nástupcom sa stalo občianske združenie Slovenská rugbyová únia, so sídlom Hrobákova 1, 851 02 Bratislava – Petržalka, Slovenská republika, IČO: 30 851 45, ktoré je zriaďovateľom tohto stáleho rozhodcovského súdu CADRE - Centre for Arbitration and Dispute Resolution in Europe, a teda platí, že rozhodcovská zmluva odkazujúca na stály Rozhodcovský súd Komory arbitrov je platná a odkazuje na nový stály rozhodcovský súd CADRE - Centre for Arbitration and Dispute Resolution in Europe. Tento Štatút môže zmeniť alebo doplniť zriaďovateľ.
 3. O odpisy zmien a doplnení Štatútu a vyhotovenia úplných znení Štatútu môže požiadať každý záujemca.
 4. Tento Štatút nadobúda nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku a účinnosť 15 dní po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku.