Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Stály rozhodcovský súd CADRE - Centre for Arbitration and Dispute Resolution in Europe

 
CADRE - Centre for Arbitration and Dispute Resolution in Europe ako stály rozhodcovský súd so sídlom v Bratislave, Zelená 2 predstavuje stály rozhodcovský súd zriadený podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.
 
Štatút a Rokovací poriadok rozhodcovského súdu bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 48/2015 zo dňa 11.3.2015, a zmeny boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. 178/2015 zo dňa 17.09.2015 a v Obchodnom vestníku č. 243/2016 zo dňa 20.12.2016.
 
CADRE- Centre for Arbitration and Dispute Resolution in Europe ako stály rozhodcovský súd je právny nástupcom pôvodného Rozhodcovského súdu Komory arbitrov so sídlom Zelená 2, 811 01 Bratislava.
 
Jedným z hlavných dôvodov riešenia majetkových sporov (najmä vymáhania pohľadávok) prostredníctvom rozhodcovského súdu je ponúknutie efektívnejšej formy riešenia vymáhania pohľadávok oproti vymáhaniu pohľadávok súdnou cestou prostredníctvom všeobecného súdu.

Konanie pred rozhodcovským súdom predstavuje efektívnejšiu alternatívu oproti súdnemu konaniu.

Medzi hlavné pozitíva rozhodcovského konania patria :
  • rozhodcovské konanie poskytuje efektívnu formu uplatnenia práva
  • účastníci rozhodcovského konania majú rovnocenné procesné práva, výrazne sa však znižuje možnosť prieťahov v konaní alebo špekulácii
  • rozhodcovské konanie významne skracuje dobu trvania súdneho sporu v rozsahu 6 týždňov, čím prispieva k hospodárnosti nákladov potrebných pri uplatňovaní práva
  • rozhodcovské konanie nie je potrebné viesť v sídle alebo mieste bydliska žalovanej strany, čím sa pre žalobcu znižujú prípadné náklady na cestovné
  • výsledkom rozhodcovského konania je rozhodcovský rozsudok, ktorý je rovnocenný rozsudku vydaného všeobecnými súdmi a predstavuje vykonateľný exekučný titul pre exekúciu
  • rozhodnutie rozhodcovského súdu je konečné, právoplatné a vykonateľné a nie je možné sa proti nemu odvolať
  • rozhodcovia rozhodcovského súdu sú osoby s právnickým vzdelaním s bohatou profesionálnou praxou v riešení majetkových sporov. Rozhodcovia rozhodcovského súdu sú nezávislí a nestranní
  • rozhodcovské konanie zaručuje rýchle a spravodlivé vyriešenie sporu a minimalizuje náklady potrebné na úspešné uplatňovanie práva